Zkoušky profesní kvalifikace- autorizace

DŮLEŽITÉ: Pro aktuální informace o našich kurzech navštivte naše nové stránky http://www.beautyakademie.cz, kde se můžete také přihlásit online.

Nabízíme zkoušky profesní kvalifikace v oboru:

- PEDIKÉRKA

- MANIKÉRKA

- KOSMETIČKA

- VIZÁŽISTKA, PRODLOUŽENÍ ŘAS

ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE:

 • osvědčuje znalost vybraného oboru
 • je garantována Ministerstvem školství
 • není nezbytné absolovovat rekvalifikační ani jiný kurz, pokud profesi vykonáváte, zkouška dokládá Vaší odbornou způsobilost vykonávat profesi
 • můžete ihned po absolovování požádat o živnostenský list bez dokládání praxe a vzdělání nebo garanta (musí být splněna podmínka úplné profesní kvalifikace)
 • platí v celé EU
 • cena za zkoušku 2500 Kč (cena je včetně spotřebovaného materiálu při zkoušce)

V případě zájmu nabízíme rekvalifikační nebo přípravné kurzy. Tyto kurzy však nejsou podmínkou pro přihlášení a složení zkoušky. 

Po úspěšném složení zkoušky Vám bude vydáno Osvědčení o získání profesní kvalifikace s Evropskou platností a státním znakem.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace Vás opravňuje:

 • legitimní způsob, jak prokázat praxí získané znalosti a dovednosti
 • vykonávat Vaši profesi ve všech zemích EU
 • získat živnostenský list (ruší se nutnost mít garanta, platí u úplné profesní kvalifikace)

Osvědčení úplné profesní kvalifikace nahrazuje výuční list, rekvalifikační kurz a praxi. Není nutné mít odborného garanta.

Pokud zájemce nabyl odbornou zdatnost v minulosti praxí nebo jiným způsobem je možné se přihlásit přímo ke zkoušce. Uchazeč, který úspěšně podstoupí zkoušku získává Osvědčení o profesní kvalifikaci, které je podmínkou pro získání živnostenského listu. Dále již není požadován žádný doklad ani garant odbornosti. Celý  system je garantován Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci s resortními ministerstvy.

Podmínky přijetí ke zkoušce Profesní kvalifikace

 • Zaslat přihlášku na adresu Beauty koncept s.r.o, Antala Staška 25, Praha 4, 140 00 nebo e-mail:info@beautykoncept.z
 • Zaplatit úhradu za zkoušku autorizované osobě a to nejpozději 1 týden před termínem této zkoušky, informace k platbě budo zaslány na základě přijaté přihlášky.
 • do 21 dnů od převzetí přihlášky odešle autorizovaná osoba pozvánku ke složení zkoušky, pokud žadateli nevyhovuje termín navržený autorizovanou osobou, stanoví autorizovaná osoba po dohodě termín nový
 • nemůže-li se uchazeč ve stanoveném termínu zkoušky zůčasnit ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky písemně požádat s uvedením důvodu autorizovanou osobu o stanovení jiného termínu
 • jestliže se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce bez omluvy nedostaví, posuzuje se jako by u zkoušky neuspěl a již zaplacený poplatek se mu nevrací

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze dvou členů, kteří jsou autorizovanou osobou s autorizací pro příslušnou  profesní kvalifikaci. Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášt pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.